Екологична сигурност

АВТОР: ПОДПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР СВЕТОСЛАВ ВЕЛЕВ

Изтегли книгата в PDF формат

Описание

Учебникът е предназначен за студентите, слушателите и специализантите във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ по дисциплините „Екологична сигурност“, „Екология“, „Управление на околната среда“ и „Изясняване и оценка на екологичната обстановка след аварии“.
В първата част са представени основните понятия в науката екология. Предоставена е информация за същността и развитието ѝ – за обекта на изследванията, за връзките ѝ с други области на познанието и направленията в нея. Обхванати са въпроси, засягащи отношенията в системата природа – човек – общество.
Разделът дава информация за екологичните аспекти – преки, непреки или съществени като елемент от дейността, продуктите или услугите на различни организации, които могат да оказват въздействие върху средата. Засегнати са въпроси за основните предизвикателства в отношенията между природата и икономиката в контекста на глобализацията в съвременния свят. Тук са анализирани още негативните последствия за компонентите на околната среда, поставящи под заплаха устойчивото развитие на човечеството. В учебника са коментирани различните схващания за същността на екологичната сигурност.
Представена е и националната система за мониторинг на околната среда като средство, осигуряващо информацията, необходима за вземане на адекватни решения за опазване на природата и защита на населението и инфраструктурата.
Във втората част на учебника са разгледани и систематизирани материали, свързани с разнообразните физични и химични свойства на веществата, обуславящи ги като опасни.
В раздела са представени характеристиките на зоните, формирани след аварии с опасни вещества – токсични и радиоактивни, в промишлени обекти и транспортни средства. Разгледани са поразяващите фактори при авариите, а въз основа на специфичните характеристики на радиоактивното и токсичното замърсяване – и на негативните последствия за екологичните обекти. Разкрити са някои способи за изясняване и оценка на създадената обстановка като основа за управлението на екологичния риск.