Държавност и национална сигурност

ДЪРЖАВНОСТ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ - cover

Автор: Груди Ангелов

Рецензенти

професор д.ик.н. Стоян Денчев

професор д.т.н. Цветан Семерджиев

ISBN 978-954-509-581-8

Описание

Като обект на държавна стратегия и политика връзката „държавност – национална сигурност“ задава основните направления в дейността на органите на властта в областта на сигурността и отбраната. Стратегията на всяка държава и нейната политика в тази област се основават именно на изграждането на баланс между личност, общество и държава, което е в основата на формирането на съвременните държавни структури.

Изследваните възможности за концептуално представяне на съвременната държавност като система са нов поглед към системата „държавност“ и системата „национална сигурност“. Описани и обяснени са общата концептуална рамка и основните характеристики на големите сложни системи на държавата и системата за национална сигурност. Те са интерпретирани като фазови променливи на концептуалния модел „държавност – национална сигурност“. С конкретни примери и обяснения са разширени и допълнени разбирането за същността и съдържанието на този модел, като са разкрити и количествено измеримите характеристики на държавите в динамичния модел на международните отношения.

Монографичният труд „Държавност и национална сигурност“ е предназначен за учени, военни командири, докторанти, служители в системата на органите по сигурността,  студенти и за всички интересуващи се от разработения  актуален и значим проблем.

Следваща>>