Достатъчност и въздушен суверенитет

ДОСТАТЪЧНОСТ И ВЪЗДУШЕН СУВЕРЕНИТЕТ - cover

Иван Русимов, Светослав Славов

Рецензенти

полковник доц. д-р. Димитър Караджинов

полковник доц. д-р Петър Христов

ISBN 978-619-7478-56-3

Описание

Настоящият научен труд се състои от четири глави, в които се разглеждат въздушният суверенитет и достатъчността като основа за рационалното разпределение на ресурсите и мястото им при изграждане на системата за отбрана на страната. Особено внимание е отделено на подхода за оценка на достатъчността на системата за въздушен суверенитет, който позволява да се подреди дейността на групите за планиране на стратегическо, оперативно и тактическо ниво при структурирането на системата за отбрана и да се получат реални, практически приложими резултати.

Авторите доц. д-р Иван Русимов и полковник доц. д-р Светослав Славов са преподаватели в катедра ВВС и ПВО. Разработката е предназначена за обучаемите от магистърска специалност „Сигурност във въздухоплаването“, както и за всички интересуващи се от разглежданата тема.