Доклад „Въздействие на прилаганите мерки при управление на пандемията COVID-19“

Настоящият доклад е трети етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода от 2020 до 2021. При неговото изготвяне е използвана „Методиката за анализ и оценка на кризи от пандемичен характер“, която е разработена при изпълнение на втория етап от проекта с резултат – доклад „Въздействие на противопандемичните мерки при управлението на пандемията COVID-19“ и е приет с Решение на Съвета на ИПИО с протокол № СИ-29-2354/07.03.2022 г. Методиката е усъвършенствана с възможността да се разглеждат и оценяват механизми за свързано прилагане на различни категории мерките.

Цел: Цел на настоящото изследване е да се оцени въздействието на прилаганите противопандемични мерки и механизми за тяхното прилагане при управлението на пандемията COVID-19 за периода 01.04.2021 – 30.11.2021.

За постигане на представената цел, в доклада са решени следните основни научноизследователски задачи:

  1. Идентификация на публично достъпни емпирични данни за анализ за конкретния период.
  2. Оценка на противопандемичните мерки и механизми за тяхното прилагане съгласно предложени критерии.
  3. Класификация на противопандемичните мерки и механизми за тяхното прилагане, съгласно предложени категории.
  4. Анализ на въздействието на противопандемичните мерки и механизми за тяхното прилагане, върху управлението на пандемията COVID-19.
  5. Оценка на прилаганите подходи за управление на пандемията COVID-19.

Предмет на анализа: Подхода за управление на пандемията, чрез въвеждане на противопандемични мерки и механизми за тяхното прилагане.

Обект на анализа: Влиянието на противопандемичните мерки и механизми за тяхното прилагане, въвеждани чрез заповеди на Министерство на здравеопазването.