Дипломацията в отбраната

Автор:

Васил Станков

Рецензенти:

Проф. д-р Наталия Бекярова

Доц. д-р Ирина Миндова-Дочева

ISBN (print):  978-619-7711-22-6

ISBN (online): 978-619-7711-23-3

Изтеглете PDF

Описание

Дипломацията в отбраната олицетворява мирното, неконфронтационно и непринудително използване на способностите на националната система за отбрана за оказване на сближаващо и приобщаващо въздействие върху институциите на други държави за изпълнение на конкретни задачи в интерес на външната политика и сигурността. Тя е възможност за разширено прилагане на потенциала на въоръжените сили като важен елемент на националната мощ.

Дипломатическите инструменти в отбраната се създават чрез взаимноизгодно военно сътрудничество (двустранно, многостранно, регионално и по линия на съюзните ни задължения в НАТО и ЕС), което формира и оперативната среда, в която те се прилагат.

Волята на въздействащата страна се реализира чрез обединяване около споделени интереси, убеждаване във взаимната полза от сътрудничеството и чрез утвърждаване на атмосфера на позитивизъм и доброжелателност в отношенията.

В днешните времена на засилено противопоставяне в международните отношения, важна цел на дипломатическите дейности може да бъде стратегическото въздействие, насочено към укрепване на доверието и намаляване на напрежението.

Дипломацията в отбраната не е прерогатив на глобалните и регионалните сили, а може ефикасно да се прилага от държавите с ограничени ресурсни възможности за защита на националния интерес.