Дигитална и обратна дистрибуция

Spasov-cover

Автор: Севдалин Спасов

Рецензент:
подполковник доц. д-р Румен Христов

ISBN 978-619-7478-19-8

Учебното пособие „Дигитална и обратна дистрибуция“ е предназначено за студентите от специалността „Логистика на сигурността и отбраната“, изучаващи учебната дисциплина „Основи на дистрибуцията“. То съдържа учебен материал по тематиката от модул четири на тази учебна дисциплина, който е свързан с предизвикателствата на интернет към дистрибуцията, влиянието на интернет върху дистрибуционната система, информационните и комуникационните системи в дигиталната дистрибуция и обратната дистрибуция в сигурността и отбраната и в цивилната сфера. Всеки от тези въпроси е разгледан в отделна тема от пособието. Съдържанието на учебното пособие е съставено от материали от лекции, дискусии и доклади от научни конференции, изнесени от автора, както и от различни цитирани източници.
Това учебно пособие може да бъде полезно и на други студенти по специалности от направлението „Сигурност и отбрана“, както и на докторанти.