Диалектика на сигурността и отбраната

ДИАЛЕКТИКА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

Автори:
полковник д-р Никола Стоянов
доцент д-р Георги Гоцев

Рецензенти
професор д-р Валери Иванов
полковник доц. д-р Георги Димов

ISBN 978-954-9348-81-1

Описание

В резултат на задълбочени теоретични изследвания и богат практически опит по отношение на основните процеси и тенденции в системата за сигурност на национално и съюзно равнище, настоящият монографичен труд предлага концептуални модели на система за сигурност и отбрана в национален и съюзен формат. Разгледани са идеи за тяхната структурна архитектура, както и за развитието на необходимите оперативни способности, за да се подобри ефективността при управлението на кризи и конфликти. Акцентът е поставен основно върху насоките за подобряване на взаимодействието между структурите от националната и съюзната система за сигурност.
Целта е да се покаже, че с прилагането на нестандартни, иновативни, смели и навременни политики, концепции, стратегии и решения могат да се изграждат и развиват способности за справяне с кризи и конфликти като резултат от провеждането на съвременните несиметрични и информационни войни и сложни извънредни ситуации, предизвикани от природни бедствия или човешка намеса.
Монографията „Диалектика на сигурността и отбраната“ е предназначена за експерти в областта на националната сигурност, студенти и за всички, интересуващи се от представената проблематика.
Първа точка от първа глава и цялата втора глава са разработени от Георги Гоцев, а останалите – от Никола Стоянов.