Гражданско-военно сътрудничество

ГРАЖДАНСКО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО-cover

Първа част. ОСНОВИ НА ГРАЖДАНСКО-ВОЕННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Автор: полковник доцент д-р Валери Иванов

Описание

Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината „Гражданско-военно сътрудничество” и е предназначен да подпомага обучението на слушателите и студентите в магистърските специалности и специализантите, обучаващи се във Военна академия „Георги Стойков Раковски”.
Поради тази причина учебникът е разработен в две части. Първата е теоретична и предназначена за всички категории обучаеми. В нея са представени основните теоретични постановки, разкриващи същността, целите, задачите, принципите за организиране и водене на гражданско-военното сътрудничество, а така също основните подходи за неговото организиране и планиране в съвременните условия.