Геополитически измерения на стратегическата отбрана

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ОТБРАНА - cover

Автор: Радослав Бонев

Рецензенти

доцент д-р Илина Арменчева

доцент д-р Ирина Миндова-Дочева

ISBN 978-619-7478-45-7

Описание

В монографията се представя своеобразен мултидисциплинарен подход в разглеждането на проблематика, свързана с геополитиката и исто-рията на военното изкуство. Предлага се нова интерпретация на военно-исторически събития, които са обвързани със съответната геополитиче-ска проекция като следствие на резултатите от даден военен конфликт.

Акцент се поставя върху същността и значението на стратегическа-та отбрана не само като организация и провеждане с конкретни примери от историята на военното изкуство, но и като възможности на нейните прояви в геополитически план и при реализирането на определени геос-тратегически цели.