Въздействие и ефекти в съвместните операции

Автори: Атанас Атанасов, Радослав Чалъков

Връзката между процеса на съвместно определяне на целите с желаните ефекти и оттам с изпълняваните задачи за поддържане на плана на операцията, поставя ударението върху повишаване на способността да се въздейства върху поведението на противника и/или способностите му чрез интегрирано прилагане на ударната и огневата мощ на съвместните сили, или чрез прилагане на други средства (кинетични или некинетични), водещи до постигането на определени резултати – промяна в поведението на противника в желаната посока и в определени ситуации до постигане на целите на операцията (кампанията).
Този подход свързва оперативните и стратегическите цели с оперативните и тактическите ефекти за изпълнение на определени задачи чрез определяне на желаните и нежелани ефекти в оперативната обстановка и поставя задачи на подчинените за постигането на ефектите чрез въздействие върху определени цели. Най-общо, мисленето, основано на постигане на ефектите, е да се осигури логична последователна прогресия, като подкрепа към процеса на планиране на операцията, която в последствие да се развитие при вземането на решенията и поставянето на задачи към подчинените за постигане на оперативните цели.
Настоящата монография има за цел да даде яснота по отношение на изпълнението на плана на операцията, посредством разкриване на взаимовръзките между процеса на съвместно определяне и поразяване на целите с исканите ефекти, заложени в модела на операцията, като се използват оперативните и тактическите сили и средства за въздействие.
За постигането на целта са използвани наличната литература, опита в учебния процес, както и постиженията на съвременната военна наука и практика. Анализирани са националните и съюзни регламентиращи документи, както и публикации на определени автори по отношение на разглежданите проблеми.

ISBN (Print) 978-619-7711-43-1