Във Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведе курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти от 13.03.2023 г. до 23.03.2023 г.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСА:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  • Курсът „Методика на научните изследвания” ще започне в 08.15 ч. на 13.03.2023 г.

 Сборен пункт – в градинката пред учебния корпус, при вариант присъствен.

  • Курсът е задължителен за всички докторанти на Военна академия „Г. С. Раковски”;
  • Докторанти, които не са зачислени за обучение във Военна академия „Г. С. Раковски” и желаят да бъдат включени в курса, подават писмено заявление до началника на Академията, като заплащат такса от 100 (сто) лева на участник по банковата сметка на  Академията  в срок до 02.03.2023 г.;

Банкова сметка:

БНБ – Централно управление, София, IBAN – BG40BNBG96613100152401, BIC – BNBGBGSD

  • Всички докторанти, присъстващи на курса, ще бъдат зачислени със заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”;
  • Курсът „Методика на научните изследвания” ще завърши с изпит. Той ще бъде проведен на 23.03.2023 г.;
  • На всеки докторант, завършил успешно курса, ще бъде издадено удостоверение и копие на протокола от изпита;
  • Присъствието на обучаемите е за сметка на полагащия се допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение във висши училища;
  • Финансовите разходи за времето на обучението (пътни, дневни, квартирни) са за сметка на обучаемите;
  • Участниците в курса да носят задължително копие на дипломата си за образователно-квалификационна степен „магистър” с оригинал за сверка.

 За връзка:

Ръководител на научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти” – професор доктор Максим Карев, тел. 02/92 26 675;

Асистент в научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти” – Мария Неновска, тел. 02/92 26 512.