Военна логистика трета част. Логистично осигуряване на операциите

Военна логистика трета част

Учебникът е разработен от авторски колектив под ръководството на началника на катедра „Логистика“ полковник доц. д-р Мирослав Ст. Димитров (глава 2, част I; глави 1, 2, 4, 6, част II) с участието на доцент д-р Румен Пенчев (глави 1, 3, част I; глава 1, част III), полковник доц. д-р Любен Димитров (глави 4, 6, част I; глава 5, част II; глава 4, част III), подполковник доц. д-р Румен Христов (глава 4, част I; глави 3, 5, част II), подполковник д-р Владимир Иринков (глава 5, част I; глава 2, част III), полковник д-р Севдалин Спасов (глава 7, част II), капитан II ранг д-р Красимир Костадинов (глава 3, част III), доцент д-р Иван Калоянов (глава 3, част III), Живко Михайлов (глава 7, част II), Димитър Велчев (глава 4, част III), доцент д-р Николай Колев, доцент д-р Стефан Узунов, доктор Александър Димитров и доктор Кольо Спасов (глави 5, 6, 7, част III).

Рецензенти
професор д.н. Боян Петков
доцент д-р Тодор Петков

ISBN 978-619-7478-06-8

Описание

Учебникът „Военна логистика“ е предназначен за всички слушатели, обучаващи се в магистърската програма по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Състои се от три части, като всяка от тях разкрива теорията на съответния модул от програмата на учебната дисциплина. В първата е направен теоретичен обзор на военната логистика като наука и съставящите я функционални области. Във втората част се отделя значително внимание на многонационалната логистика, развитието на ръководните документи в НАТО и някои от структурите и системите, които реализират логистиката в такава среда. Третата част разглежда логистичното осигуряване на български формирования, участващи в операции.

<<Предишна