Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „преподавател“

Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за
вакантна длъжност със Заповед на Началника на Военна академия СИ29-РД02-485 от 27.06.2024 г.

 1. Информация за длъжността:
  • наименование: „преподавател” в катедра „Специална подготовка” на филиал „Информация и сигурност“ на Военна академия „Г. С. Раковски”;
  • за цивилен служител.
 2. Функционални задължения:
  • да участва в учебния процес по провеждането на дисциплини съгласно учебните програми;
  • да разработва и усъвършенства информационни, дидактически и методически материали, необходими за провеждането на практическите и семинарни занятия по преподаваните дисциплини;
  • да оказва системна помощ на слушателите и специализантите, да ги насочва към самостоятелна работа и да провежда консултации с тях.
 3. Изисквания за заемане на длъжността:
  • образование – да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление: 9.1. Национална сигурност или 9.2. Военно дело;
  • да притежава професионален опит от работа в международни структури на Министерството на отбраната;
  • да притежава разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво „Секретно” или да е в процедура по издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация;
  • да притежава свидетелство за управление на МПС – категория В.
 4. Необходими документи, приложени към заявлението за участие в конкурса до началника на Военна академия „Г. С. Раковски”:
  • биографична справка, изготвена от кадровия орган по местослужене;
  • нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен с приложението към нея;
  • нотариално заверено копие на удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  • копие от разрешението за достъп до класифицирана информация;
  • медицинско свидетелство (за работа);
  • свидетелство за съдимост;
  • документ за трудов стаж;
  • копие от свидетелство за управление на МПС – категория В;
  • други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област (ако има).
 5. Срок за подаване на документите: 26.07.2024 г.