Военната трансформация в новите страни – членки на НАТО

ВОЕННАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ - cover

Автор Съби Събев

Изтегли в PDF

Описание

Студията е посветена на усилията на новите страни – членки на НАТО, за реформиране и трансформация на въоръжените им сили през последните 15–20 години. Анализирани са основни теоретични положения за трансформацията в отбранителния сектор, като е акцентирано върху тези в САЩ и НАТО. Подчертани са дълбоката същност на трансформацията, нейните разновидности в зависимост от обхвата на трансформационните промени във въоръжените сили и техните способности. Посочени са различията между военна реформа, модернизация и трансформация, за да бъдат разграничавани при формулиране на политики и изпълнение на планове за развитие на въоръжените сили.
Сравнителният анализ акцентира върху общите елементи във военните реформи и трансформация на новите страни – членки на НАТО. Посочено е, че на политическо равнище това са деполитизацията на личния състав и установяването на граждански контрол над въоръжените сили, промяната на тяхната законова и нормативна база, приемането на нови стратегии и концепции за национална сигурност и отбрана, както и значителните съкращения на личен състав и въоръжения в страните с наследени въоръжени сили. Като общ недостатък в националните подходи за трансформация е откроена липсата на целенасочена политика, конкретна концепция/стратегия и минимална степен на институционализация на процеса в повечето от новите страни членки. Като ограничаващ фактор на военната трансформация във всички нови държави членки на НАТО са посочени по-ниските отбранителни разходи – като процент от БВП и в абсолютен размер, което забавя, а в отделни случаи и спира процеса на военна трансформация и изграждането на нови необходими военни способности на страните.
Изведени са редица препоръки за актуализиране или разработване на националния подход за трансформация на въоръжените сили и техните способности. Те са синтезирани на основата на положителните практики в редица страни членки, както и на съюзния опит. Изведени са и редица възможни критерии и индикатори за военна трансформация, които могат да бъдат използвани за оценяване наличието на трансформационен процес и измерване на неговите междинни резултати.