Военната заблуда като част от военната наука и изкуство

Автор: подполковник д-р Калин Градев

Рецензенти

полковник доц. д-р Емил Енев

полковник доц. д-р Росен Геров

ISBN 978-954-9348-65-1

Изтегли книгита в PDF

Описание

Военната заблуда е съставна част от похватите за постигане на успех във въоръжените конфликти и като такава притежава характерни черти, съдържание и същност. Познанието за военната заблуда е предоставяло на редица пълководци преимущества за постигане на победата при изразходване на минимални ресурси през различните етапи на развитие на военното дело. Възможностите за прилагане на различни тактически действия като военна заблуда или част от реално провеждаща се операция предопределят нейното разглеждане като част от военното изкуство. От друга страна, като традиционен елемент от икономически, политически, социални и обществени дейности с присъщите ѝ принципи, подходи, методи и методология военната заблуда е и наука. Развитието, както и новостите, свързани с прилагането на военната заблуда в съвременните операции, са предизвикателства, с които командирите и техните щабове следва да бъдат предварително запознати, ако са решили да постигнат поставените им задачи, мисии и желан краен резултат.
Подполковник д-р Калин Градев е главен асистент в катедра „Сухопътни войски“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“.