Военен журнал 2024 брой 2s

Съдържание

МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА ПО ИЗГРАЖДАНЕ
И РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

майор Александър Хашъмов
Военна академия „Гeорги С. Раковски“

Резюме: Процесът по изграждане и развитие на въоръжените сили на Република България е ключов за осигуряването на националната и колективната отбрана на страната в контекста на членството в НАТО и ЕС. В докладът е предложена примерна структура на междуинституционален орган към Министерски съвет за осъществяване на непрекъсната и целенасочена дейност на държавата в гарантиране на отбранителната политика на страната чрез развитието на отбранителните способности на въоръжените ни сили. В него вземат участие експерти от състава на изпълнителната власт, представител на Президента, специализираните служби от системата за гарантиране на националната сигурност и Прокуратурата на Република България, като са посочени отговорностите на всеки елемент от предложената структура.
Ключови думи: въоръжени сили; управление; процес; изграждане и развитие; способности

ДОГОВОРЪТ ЗА ОБИКНОВЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В ЕВРОПА – ПОДПИСВАНЕ, АДАПТИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

д-р Ангел Апостолов
Военна академия „Гeорги С. Раковски“

Резюме: Темата на тази научна статия разглежда проблемите пред упражняването на ефективен контрол върху обикновените (конвенционални) въоръжени сили, които възникват през десетилетията след края на Студената война. Ключов в инициативата за налагане на взаимно приемливи ограничения в тази категория въоръжения е Договорът за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ). Замислен като договор между два монолитни военнополитически блока, ДОВСЕ се налага да бъде адаптиран на няколко пъти след края на Студената война и възникналата нова среда за сигурност в Европа след разпадането на Организацията на Варшавския договор (ОВД). Противоречията между НАТО и Русия обаче стават причина ДОВСЕ така и да не успее да реализира пълния си потенциал. Ескалацията на руската агресия в Украйна и натрупаното дълбоко взаимно недоверие между Москва и западните партньори накрая стават и причина за окончателното оттегляне на Русия от Договора.
Ключови думи: ДОВСЕ; НАТО; Русия; ОВД; СССР

ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

д-р Анелия Атипова
Военна академия „Гeорги С. Раковски“

Резюме: Докладът представя резултатите от експертната оценка на формален модел на Системата за защита на националната сигурност в Република България (СЗНС), за целите на която е създадена специална методика. Посредством методите на контент-анализа, функционалния анализ и доктринерното (научно) тълкуване на нормативни актове са анализирани функциите и дейностите на структурите и органите от СЗНС за постигане на стратегическите цели на държавата. Разгледани са шест ключови нормативни акта, засягащи дейността на водещите институции – Министерски съвет, Народно събрание, Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи, и два стратегически документа. Отправени са препоръки към оптимизиране на формалния модел на СЗНС с оглед неговото по-ефективно функциониране.
Ключови думи: Система за защита на националната сигурност; институции; стратегия; функция

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ ДИЗАЙН И КРИТЕРИИТЕ
ЗА КАЧЕСТВО НА СИСТЕМА ЗА АВИАЦИОННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗДУШНИ ОПЕРАЦИИ

д-р Андон Андонов
Военна академия „Гeорги С. Раковски“

Резюме: Системите за кинетично и некинетично авиа-ционно въздействие като част от авиационна система от по-ви-соко ниво са предназначени за нанасяне на желани физически и функционални поражения на положително идентифицирани противникови цели. В доклада са представени резултати от изследването на функционалния дизайн на система за авиа-ционно въздействие и са предложени критерии за оценка на качеството на системата да поразява обекти на желана степен при различни условия на оперативната среда.
Ключови думи: въздействие; авиационно; качество; критерии

ВОЙНАТА В УКРАЙНА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
МЕЖДУ ЯПОНИЯ И НАТО: ЯПОНСКАТА ПЕРСПЕКТИВА

д-р Боряна Митева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме: По време на срещата на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г. генералният секретар Йенс Столтенберг заявява, че няма по-близък партньор на НАТО от Япония. Всъщност Япония и Алиансът имат дълга история на взаимо-действие. Войната в Украйна съществено променя глобалната среда за сигурност. Новото предизвикателство оказва влияние и върху отношенията на страните членки с Индо-Тихоокеан-ските партньори, включително Япония. Двете лидерски сре-щи в Мадрид и във Вилнюс са важни не само за европейската сигурност, но и за Индо-Тихоокеанския регион. Настоящото изследване цели да анализира как войната в Украйна влияе на отношенията между Япония и НАТО, какво е бъдещето на тяхното сътрудничество и ролята на НАТО в региона.
Ключови думи: партньорство между Япония и НАТО; НАТО в Индо-Тихоокеанския регион; НАТО и Индо-Тихо-океанските партньори; среща на НАТО в Мадрид; среща на НАТО във Вилнюс

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА „РАБОТНА ГРУПА
ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ“

Ваклин Кирилов
Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Резюме: При интегриране на информационните операции в процеса на планиране на оперативно ниво в съюзен формат, ключова роля има работната група за информационни дейности, като част от групата за планиране на съвместни операции. Тя има структура, даваща високо ниво на експертиза и създаваща условия за прецизно планиране на информационните дейности както за постигането на желаните ефекти при провеждането на операцията, така и в подкрепа на самия процес на планиране на операциите. Основен принос в резултат от дейността ѝ е синергичният ефект, който генерира при интегрирането на информационните дейности в процеса на планиране, тъй като това създава условия за провеждането им в хода на операцията.
Ключови думи: информационни операции; информа-ционни дейности; интегриране; планиране; когнитивни ефекти

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛАНИРАЩИТЕ СЦЕНАРИИ

Ас. Георги Георгиев
Военна академия „Георги С. Раковски“

Резюме: В доклада са представени основни изисквания към съдържанието на планиращите сценарии, използвани в процеса на планиране на отбраната, базирано на способности. Последователността на изискванията определя качеството на ситуациите в конкретен сценарий за прогнозиране на необходимите отбранителни способности. Планиращите сценарии, разработени по представените изисквания, предотвратяват дублиране на развивани способности и гарантират своевре-менност в попълването на констатираните дефицити от отбра-нителни способности. Освен това те допринасят за вземането на стратегически решения за развитие на въоръжените сили и за ефективно използване на силите при криза и конфликт.
Ключови думи: процес на планиране на отбраната, базирано на способности; изисквания към планиращите сценарии; уместност; всеобхватност; реалистичност; ограниченост; уникалност; завършеност

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ ЗА ЯДРЕНИ, ХИМИЧЕСКИ, БИОЛОГИЧНИ И РАДИОЛОГИЧНИ СЪБИТИЯ

Полковник доц. д-р Димитър Недевски
Военна академия „Георги С. Раковски”

Резюме: Съществуват рискове за войските, свързани със създаване на ядрена, химическа, биологична и радиологична (ЯХБР) обстановка и от това произтича необходимост от нейното изясняване, оценка и предупреждаване на застрашените обекти. Освен това са налични съвременни информационни средства и програми, които могат да бъдат използвани, за да се създаде технология за осигуряване на своевременна и достоверна информация за възникналите ЯХБР аварии, използването от противника на оръжие за масово унищожение (ОМУ) и за ранно предупреждение на войските.
От друга страна не са реализирани възможностите за изграждане на връзки с министерства и ведомства, които изпълняват задачи по мониторинг и предупреждаване за ЯХБ заразяване за нуждите на други потребители.
Тези факти дават основание организацията, структурата и задачите на съществуващата система за събиране, оценка и обмен на данни за ЯХБР обстановка, да бъдат приведени в съответствие със стандартизационните документи на НАТО в областта на ядрената, химическата и биологическата защита (ЯХБЗ). Настоящият доклад е опит да бъде даден отговор на въпросите, произтичащи от тези актуални моменти.
Ключови думи: ядрена, химическа, биологична и радиологична (ЯХБР) обстановка; оръжие за масово унищожение (ОМУ); оценка и обмен на данни за ЯХБР обстановка; ранно предупреждение

ГРАЖДАНСКАТА ОТБРАНА –
АНАХРОНИЗЪМ ИЛИ ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА ПОТРЕБНОСТ

д-р Димо Гинев
Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Резюме: В контекста на влошаващата се и взривоопасна среда на сигурност е направен опит за обосноваване полезността от изграждането на ефикасна система за гражданска отбрана, чрез която да бъде гарантирана устойчивостта на населението и държавата при кризи и военно-политически конфликти. Разгледани са задачите дефинирани във втория допълнителен протокол от Женевските конвенции и същите са свързани с конкретните отговорници в Република България. За финал са предложени допълнителни актуални задачи и са щриховани три подхода за изграждане на системата в страната.
Ключови думи: Гражданска отбрана; задачи; отговорности; изграждане

ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
ЧРЕЗ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ НА НАТО

полк. доц. д-р Ивайло Ралев
Военна академия „Георги С. Раковски“

Резюме: В доклада e разгледано значението на логистичните способности за оперативната готовност, устойчивост и ефективност на въоръжените сили. Анализирани са ползите от участието на Република България в различни проекти, програми и инициативи на НАТО за развитието на логистичните способности на българските въоръжени сили. Формулирани са направления за по-нататъшно разширяване на това участие.
Ключови думи: многонационална логистика; логистични способности; Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване; Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността; оперативна съвместимост

СПОСОБНОСТИ ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ –
СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ

Калин Градев
Военна академия „Георги С. Раковски“

Резюме: Основа за разработването на настоящото из-следване е необходимостта от определяне значението на тер-мина „способности“ за военната сфера, на същността им, както и обвързаността им с определени елементи на бойната мощ на формированията. Представя се част от постигнатите резултати от по-задълбочено изследване относно приложимостта им в различните нива на командване и управление (КиУ) във въоръжените сили.
Ключови думи: способности; възможности; нива на командване и управление; тактически формирования; Сухопътни войски; въоръжени сили

СЪВРЕМЕННА РЕГИОНАЛНА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ
И ВОЕННИТЕ ДИСБАЛАНСИ В ЧЕРНО МОРЕ

Пламен Дяков
Военна академия „Георги С. Раковски“

Резюме: Черно море е такъв географски регион, който заради стратегическото си разположение е източник на мно-го военни дисбаланси. Разпадът на Съветския съюз и последвалата конфронтация между Руската федерация и Украйна, която през февруари 2022 г. прерасна в пълномащабна война водят до създаването на нови военни дисбаланси в региона. След две години военни действия Черноморският флот на Русия е поставен пред множество предизвикателства – смесица от географски, политически и военни показатели, което от своя страна може да доведе до изменения във военния баланс. Турция е една от страните, които би имала водеща роля в новата военнополитическа обстановка в Черно море, тъй като разполага с мощни военноморски сили и следва свои специфични интереси въпреки обвързаността си с военни съюзи или държави. Военноморските сили на САЩ нямат пряк досег до Черно море, но САЩ, заедно със страните от Алианса, могат да подпомогнат превъоръжаването на своите съюзници в региона. Румъния е една от тези страни и има амбиции да се превърне в своеобразен „хъб“ на НАТО в Черно море. Предстои да видим как всичко това ще повлияе на България.
Ключови думи: Военни дисбаланси; Черно море; Руски черноморски флот; Турция; Румъния

ТАРГЕТИНГЪТ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО: УНИЩОЖАВАНЕ
НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ПО ВРЕМЕ НА КОНФЛИКТИ

Радослав Чалъков
Военна академия „Георги С. Раковски“

Резюме: Въоръжените конфликти засягат много аспекти на живота. Освен жертвите от въздействието по военни цели, конфликтите често включват повреди или унищожаване на културното наследство. Значителните предизвикателства, пред които сме изправени през XXI век, усложняват опазването и на културното наследство по време на военни операции. Все по-широкото използване на социалните медии осигурява незабавно гледане и пропагандиране на съсипването на културното наследство и в много случаи безвъзвратното му унищожаване, а от друга страна, прецизните боеприпаси увеличават очакванията, че обектите на културното наследство ще бъдат пощадени по време на конфликти. Това очакване често води до засилено недоволство и разочарование, когато обектите не са защитени или се превръщат в съпътстващи повреди/щети. Тази статия разглежда ролята на таргетинг процеса при въздействие върху културното наследство по време на конфликти.
Ключови думи: таргетинг ефект; културно наследство

ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И НАТО В ПЕРИОДА 1992 – 1994 Г.

Християн Йотов, докторант
Институт за исторически изследвания – БАН

Резюме: Основна цел на настоящия доклад е да покаже за първи път нюансите в политико-дипломатическите отношения между България и НАТО в контекста на трудните първи години в зората на демократичните промени в страната. В основата си текстът се опира на голямо количество ново-публикувани архивни документи от Архива на Министерство на външните работи и Централния държавен архив, с което претендира за висока степен на обективност.
Ключови думи: България; НАТО; дипломатически отношения; „Партньорство за мир“

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Настоящите Указания имат за цел осигуряване на възможно най-голяма видимост
на публикуваните текстове в наукометрични бази.
Указанията са разработени в съответствие с действащия стандарт за библиографски
позовавания и цитиране на информационни източници БДС ISO 690:2021.
Научно списание Военен журнал [Voenen Zhurnal] разглежда само ръкописи, които
не са публикувани, или изпратени за публикуване, в друго издание. Предоставен ръкопис,
който не отговаря на тематиката на списанието, или не е оформен съгласно Указанията, се
отхвърля без да преминава през процедура на анонимно рецензиране.