Военен журнал 2024 брой 2

Съдържание

Изследвания, анализи, прогнози

ВОЕННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ИНТЕРЕС НА ПОСТИГАНЕТО
НА ЦЕЛИТЕ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА.
ПРИМЕРЪТ ГЪРЦИЯ – ИЗРАЕЛ

полковник д-р Петър Петров
Министерство на отбраната на Република България

Резюме: В статията се проследява паралелно разви-тието на политическите и военните връзки между Република Гърция и Израел като пример за ефективно използване на военното сътрудничество в интерес на постигането на целите на външната политика.
Ключови думи: Гърция; Израел; Източно Средиземноморие; международни отношения; военно сътрудничество

THE JUST-IN-TIME APPROACH APPLIED TO E-LANGUAGE LEARNING

Colonel (Ret) Dr. Antonio Martínez de Baños Carrillo
Centro Universitario de la Defensa – Zaragoza (Spain)
Dr. Cristina Sáiz Enfedaque
Academia General Militar – Zaragoza (Spain)

Abstract: From industry to teaching, being competent implies knowing how to do things in a complex, adaptable, and reflective way in a variety of contexts. It involves the integration of knowledge, procedures, attitudes, and values whose mastery and application change throughout life. Besides this idea of being adaptable, we want to add the “just-in-time approach” (JIT approach), which had a boom during the pandemic of COVID-19 and which focused on providing learners with the language skills and knowledge they needed at the precise moment they required to accomplish a specific task or communicate effectively in real-life situations. Unfortunately, it also proved that a generation gap existed between 20-year-old students and their teachers of older generations. Current officer cadets have not lived without mobile phones or the Internet which drastically have changed the way we communicate and had a significant impact on our lives. New technologies made communication more accessible and convenient with beloved ones, colleagues, and the conduct of business operations. Networking was not only advisable but a must and the pandemic proved how useful online teaching was and how well-adapted our cadets were. New technologies made it possible to access the Internet from anywhere, providing instant access to information, entertainment, and services.
Keywords: Just-in-time approach; new technologies; Net-working; the Internet; E-language learning

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРИДНЕСТРОВИЕТО
В ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МОЛДОВА

д-р Валери Николов
Военна академия „Георги С. Раковски“

Резюме: В публикацията е разгледано актуалното със-тояние на Приднестровския замразен конфликт на фона на военните действия на Руската федерация в Украйна, позициите на заинтересованите страни в т.ч. Молдова, Румъния, Русия, Украйна, значението на конфликта върху европейския интеграционен процес на Молдова, възможното влияние на геополитическите процеси около молдовската държава върху националната сигурност на България.
Ключови думи: Приднестровие; Молдова; Румъния; Русия; Украйна; България

Политики, Стратегии, Лидерство

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПЛАНИРАНЕТО НА ОТБРАНАТА

подполковник гл. ас. д-р Илиан Сотиров
Военна академия „Георги С. Раковски“

Резюме: Процесът на планиране на отбраната е основополагащ в подготовката на страната за отбрана. За да бъде такъв, той трябва да е правно много добре регламентиран и обвързан с цялостното стратегическо планиране на осигуряването на националната сигурност. В статията се обосновава защо планирането на отбраната е ключът към гарантиране на националната сигурност. Прави се кратко описание на процеса на планиране и неговото провеждане, като се извеждат и някои същностни според автора предизвикателства.
Ключови думи: национална сигурност; отбрана; планиране на отбраната; стратегически преглед; въоръжени сили; граждански ресурси за отбрана

ПОДХОД ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
НА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

капитан II ранг д-р Живко Йорданов
Военна академия „Г. С. Раковски“

Резюме: Въоръжените сили на една страна независимо от нейната организация и държавно управление винаги са част от нейната система за национална сигурност. Тяхното участие в обществените отношения се развива и усложнява едновременно с развитието и усложняването на обществените отношения. Дейностите извършвана от въоръжените сили са дейности извршвани в нематериалната сфера, което значително затруднява тяхното изследване, което налага използването на специфичен подход за изследване.
Ключови думи: Въоръжени сили; подход; анализ; оценка

METHODOLOGY FOR EFFECTIVE PLANNING OF MEANS
OF DESTRUCTION LOCATED IN THE COVER AND IN THE STERN
FOR VARIOUS TYPES OF TARGETS

Dr. Arzuman Gardashkhan oglu Gasanov, Assoc. Prof.,
Colonel Yashar Shukur oglu Karimov, Assoc. Prof.

Military Scientific Research Institute of National Defense University – Baku (Azerbaijan)

Abstract: In the article, the issue of effective planning of covert and open means of destruction against various types of tanks, infantry fighting vehicles, infantry groups, as well as aerial targets (helicopters, UAVs) flying from a height of up to 200 m, is solved for combat activities using the game theory method. The result shows that it is possible to select favourable options before deploying cover and open means of destruction against targets. This issue can be used before combat activities are planned.
Keywords: various types of targets; means of destruction; mathematical modeling; theory of games

АСПЕКТИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОТЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТТА НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО И БОЙНИТЕ ПРИПАСИ
В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

майор Марин Глушев
Военна академия „Георги С. Раковски“

Резюме: В доклада са представени основните аспекти от развитието на организацията на отчета и отчетността на въоръжението и бойните припаси в периода от създаването на Българската земска войска през 1878 г. до наши дни. На базата на историческия анализ са разкрити теоретични постановки относно организацията на отчета и отчетността на въоръже-нието и бойните припаси, както и внедряването на автомати-зираните подсистеми, свързани с тези дейности. Акцентира-но е върху приложението на информационните системи през различните периоди от развитието на логистичната система на Българската армия и възможностите за подобряване и оп-тимизиране на организацията на отчета и отчетността на въо-ръжението и бойните припаси.
Ключови думи: развитие; отчет; отчетност; въоръже-ние; бойни припаси; подсистеми; информационни системи

СЪГЛАСУВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА МЕЖДУ
СИЛИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИ СТРУКТУРИ –
ЗАЛОГ ЗА УСПЕХ ПРИ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНИ ОПЕРАЦИИ

Подполковник гл. ас. д-р Христо Георгиев
Военна академия „Георги С. Раковски“

Резюме: Съвременната геополитическа обстановка ни предлага широкоспектърна рамка от конфликти с различна интензивност. Заплахите, които се генерират, създават небхо-димост от използване срещу тях на повече от една структура както от въоръжените сили, така и от държавта като цяло. Ето защо все по-често на силите за специални операции ще се на-лага да провеждат операции в среда, в която действат и други структури. Това налага разглеждането на взаимодействието между учатващите структури в съвместни опрерации като перманентно явление.
Ключови думи: съвместни операции; сили за специал-ни операции; взаимодействие

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Настоящите Указания имат за цел осигуряване на възможно най-голяма видимост
на публикуваните текстове в наукометрични бази.
Указанията са разработени в съответствие с действащия стандарт за библиографски
позовавания и цитиране на информационни източници БДС ISO 690:2021.
Научно списание Военен журнал [Voenen Zhurnal] разглежда само ръкописи, които
не са публикувани, или изпратени за публикуване, в друго издание. Предоставен ръкопис,
който не отговаря на тематиката на списанието, или не е оформен съгласно Указанията, се
отхвърля без да преминава през процедура на анонимно рецензиране.