Военен журнал 2024 брой 1s

Съдържание

ПОЛИТИКАТА НА НАТО
В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН СЛЕД 2014 г.

Атанаска Попова
Военна академия „Гeорги Стойков Раковски“

Резюме: Докладът представя резултати от проведено изследване относно политиката и мерките, които НАТО предприема в Черноморския регион след 2014 г. Установени са нагласите на анкетираните за евентуално включване на Алианса във военни действия. Направен е сравнителен анализ с данните, получени от изследване проведено през 2018 г.
Ключови думи: НАТО; Черноморски регион; конфликт

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ В ОЦЕНКИТЕ
НА НАТО ЗА СЪВЕТСКИЯ БЛОК, 1950 – 1953

д-р Боян Жеков
Военна академия „Г. С. Раковски“

Резюме: В периода 1950 – 1953 г. страните членки на НАТО и Народна република България (НРБ) се намират от двете страни на Желязната завеса. Вследствие на това българските въоръжени сили намират място в оценките на Алианса за военния потенциал на Съветския блок. Очаквано, Българската армия рядко е самостоятелен обект на анализ в документите на НАТО. По-често тя се разглежда в рамките на общите констатации за военните възможности на сателитите на СССР. Разбира се, не е достатъчно само да се опише каква информация за въоръжените сили на НРБ се открива в материалите на Организацията на Северноатлантическия договор от началото на 50-те години на XX век. Далеч по-важно е оценките да се сравнят с други данни за състоянието на Българската армия по това време.
Ключови думи: Българска народна армия; НАТО; Съветски блок

NATIONAL INTERESTS IN THE CONTEXT
OF ENSURING NATIONAL SECURITY

Assoc. Prof. Dr.Vugar Mammadzada,
Lieutenant colonel Eljan Ramiz
Military Scientific Research Institute – National Defense University (Azerbaijan)

Abstract: In the article, the essence and content of national interests are revealed, its classification is presented, and information is given about the factors influencing the formation of national interests. At the same time, an analysis of the category of national interests, the influence of national values on its understanding, and concepts such as public and national interests were considered. It analyzes the genesis of Azerbaijan’s national interests, the stages of its development, the effectiveness of the country’s leadership’s policy in the sphere of its protection. Along with that, the reasons and consequences of incorrect identification of the national interests of Armenia are shown.
Keywords: national interests; asymmetry of interests; ensuring national security; nation state; national values

СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА
В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД

Георги Самандов
Университет за национално и световно стопанство

Резюме: В доклада са представени резултати от изследване на прогнозното развитие на електроенергийната система (ЕЕС) на Република България и са предложени мерки за осигуряване на сигурното ѝ функциониране. Разгледани са сценарии при екстремно максимално и минимално натоварване на генериращите мощности. Съобразени са поетите политически ангажименти към Европейския съюз, касаещи „Зелената сделка“, Националния план за възстановяване и устойчивост, прехода към нисковъглеродна икономика и трансформацията на енергийния сектор.
Ключови думи: преход към нисковъглеродна икономика; „Зелена сделка“; сигурност на ЕЕС; НПВУ; трансформация

EDUCATING MILITARY LEADERS ON FUTURE CHALLENGES

Major Dr. Gabriela-Florina Nicoară
Colonel Dr. Daniel Roman
N
ational Defence University “Carol I” (Romania)

Abstract: Each member state of North Atlantic Alliance is responsible for the quality of its human capital. Furthermore, by assuming membership status in the Alliance, it becomes accountable for the level of professionalism that it provides. Recruiting and selecting military leaders who operate professionally within NATO is one of the most relevant aspects in the contemporary security context. The pandemic context, military conflicts, and the instability of diplomatic relationships between states are some of the real-world problems that are challenging not only Military Forces but also for military higher education institutions. These institutions are addressed to equip graduates with previously unsolicited competences. The graduates must represent not only the officers of the Alliance but also the future leaders who will perform in a complex operational environment. By focusing on the characteristics of the contemporary security environment and identifying traits that are emerging in the future, this article aims to frame meta-competences supporting curricula to shape military future leaders.
Keywords: NATO; leaders; meta-competences; higher education; security environment

ЧУЖДЕСТРАННИ ВОЕННИ ПРОДАЖБИ И ДИРЕКТНИ ТЪРГОВСКИ ПРОДАЖБИ КАТО АЛТЕРНАТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА КОМБИНИРАНЕ ПРИ ОТБРАНИТЕЛНАТА АКВИЗИЦИЯ

Десислава Йосифова
Висше транспортно училище „Т. Каблешков“
VUZF Lab

Резюме: В настоящия доклад вниманието е насочено към необходимостта от извършване на цялостен сравнителен преглед и на тази основа съпоставка на покупката на отбранителни продукти/услуги от САЩ чрез двата основни подхода, възприемани като алтернативи (по програмата чуждестранни военни продажби – FMS, и по традиционния начин чрез директни търговски продажби – DCS).
По отношение на придобиването по програма FMS нейните правила за функциониране и администриране поставят дълбок отпечатък върху управлението, разходването, изпълнението и отчитането на бюджетите и при двата вида клиенти както на ниво държави клиенти, така и на ниво клиенти – международни организации (например съответните структури на НАТО, извършващи такива доставки). Това е така, доколкото правилата, налагащи големи периодични авансови плащания, диктуват „несъответствия“ в рамките на целия процес (до момента на ефективната фактическа доставка на активите от САЩ), в посока модифициране на фундаменталния принцип за текущо начисляване в принцип на модифицирана касова основа.
Основен стремеж в този доклад е да се даде структурирана картина с подходящо селектирани критерии, по които държави и международни организации, потенциални търговски контрагенти (клиенти) на американската военна индустрия, да могат да се ориентират при правенето на избор между двете алтернативи за придобиване на отбранителни продукти/услуги.
Ключови думи: програма FMS; директни търговски продажби; DCS; аквизиция; комбиниран подход

АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА
ЗА ЦЕНТЪР НА ТЕЖЕСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ПЛАНИРАНЕ
И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИИ НА НАТО

Димо Савов
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Резюме: Настоящият труд има за цел да докаже тезата за ефективността на Концепцията за център на тежестта (ЦТ) в рамките на съвременното планиране и провеждане на операции на НАТО, наред с нуждата от гъвкавото ѝ прилагане с оглед на характера на съвременната въоръжена борба и поуките от практиката от историята на съвременните въоръжени конфликти. За постигане целите на изследването, на първо място, ще бъде разгледана дефиницията и същността на концепцията. Впоследствие ще бъде представена проблематиката около практическото прилагане на Концепцията за център на тежестта в съвременна оперативна среда от военни командвания на държави членки на НАТО, доказвайки относителната ефективност на конкретна методика за определяне ЦТ. За постигане целите на доклада Фолклендската война от 1982 г. ще бъде разгледана през призмата на въпросната концепция и избраната методика. Достоверност и качество на анализа са постигнати чрез използването на разнообразни и авторитетни официални източници, като книги с научен характер, военни доктрини, ръководства и научни доклади, свързани с разглежданата тематика.
Ключови думи: център на тежестта; планиране; операции; Фолклендска война; НАТО

ПРИДОБИВАНЕ НА НОВА СПОСОБНОСТ ОТ СИСТЕМАТА
ЗА КОМАНДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ КАТО ЧАСТ ОТ ФЕДЕРИРАНАТА МИСИЙНА МРЕЖОВА СРЕДА НА НАТО

полковник доц. Иван Чакъров
Военна академия „Г. С. Раковски“

Резюме: Направен е обзор на тенденциите и трансформациите в комуникационно-информационните системи на НАТО, като е разкрита необходимостта от придобиване на нова способност от системата за командване и управление на въоръжените сили на Република България, като част от федерираните мрежи на НАТО.
Определени са направленията за развитие и модернизация на комуникационно-информационните системи на въоръжените сили на национално ниво, в контекста на цялостен реинженеринг на мрежовата комуникационно-информационна инфраструктура.
Ключови думи: федерирана мисийна мрежова среда; оперативна съвместимост; способност; НАТО

ВЛИЯНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЕВРАЗИЙСТВОТО
ВЪРХУ ЕВОЛЮЦИЯТА НА ТУРСКИТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ИДЕИ

Михаил Пеев
Военна академия „Г. С. Раковски“

Резюме: В доклада са разгледани основните фактори за появата и развитието на концепцията за Евразийството в геополитическото пространство и идеологическият дискурс на Турция. За тази цел са анализирани публикации, отразяващи възгледите на представители на турските политически, академични и интелектуални среди спрямо Русия и тюркските републики от Централна Азия и Кавказ, но също така и по отношение на морската политика и съседните Гърция и Кипър. Основният аргумент на статията в това отношение е, че концепциите за Евразийството и Неоевразийството оказват влияние при формирането на геополитическите доктрини на Турция, както и, че те в известна степен еволюират и намират развитие в Кемалистко евразийство, пантюркизма и неоосманизма, идеята за т.нар. Турски свят и доктрините за „Стратегическа дълбочина“ и „Синя Родина“.
Ключови думи: геополитически концепции; евразийство; неоевразийство; Кемалистко евразийство; националистически ислямизъм; пантюркизъм; Турски свят/Тюркски свят; турска Евразия; Велик Туран; нова Османска империя; евразийски Хартленд; неоосманизъм; Ердоганов кемализъм; цивилизационна геополитика; доктрина за Стратегическата дълбочина; доктрина „Синя Родина“.

ИСТОРИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ И ПОЛЕМОЛОГИЯ –
ВЗАИМОВРЪЗКИ В ТЕОРИЯТА
НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ
Опит за методологическа оценка

Доц. д-р Радослав Бонев
Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Резюме: Представени са фундаменталните историко-географски и политико-географски категории и понятия с методологически взаимовръзки при описание на полемологията. Чрез пропозиционно-логическа обвързаност в историческата география и полемологията се разглежда съвременното значение на националната държава в теорията на международната сигурност.
Ключови думи: историческа география; политическа география; полемология; теория на международната сигурност

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Настоящите Указания имат за цел осигуряване на възможно най-голяма видимост
на публикуваните текстове в наукометрични бази.
Указанията са разработени в съответствие с действащия стандарт за библиографски
позовавания и цитиране на информационни източници БДС ISO 690:2021.
Научно списание Военен журнал [Voenen Zhurnal] разглежда само ръкописи, които
не са публикувани, или изпратени за публикуване, в друго издание. Предоставен ръкопис,
който не отговаря на тематиката на списанието, или не е оформен съгласно Указанията, се
отхвърля без да преминава през процедура на анонимно рецензиране.