Военен журнал 2024 брой 1

Съдържание

Изследвания, анализи, прогнози

ПРОУЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА
И РЕМОНТ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Бригаден генерал инж. Иван Маламов
Национален военен университет
„Васил Левски“ – В. Търново

Резюме: В доклада са представени резултатите от проучването на системата за експлоатация, поддръжка и ремонт във въоръжените сили на Република България, извършено на базата на методика, разработена конкретно за нуждите на проведеното от автора изследване. Обект на изследването са три основни целеви групи (категории) военнослужещи. От анализа на получените резултати са синтезирани изводи и предложения относно: влиянието на основните логистични функции върху експлоатацията, поддръжката и ремонта, като елементи на една система; зависимостта между поддръжката и ремонта с функцията снабдяване; подготовката на техническите специалисти и структурата на технологичния процес по поддръжката и ремонта; възможностите за усъвършенстване на действащата система по поддръжка и ремонт на въоръжението и техниката с цел оптимизиране на цялостната система за логистично осигуряване.
Ключови думи: логистична система; проучване; експлоатация; поддръжка; ремонт; въоръжение; техника

Keywords: military higher education; security; system; crisis scenario; Black Sea; transformation

НЯКОИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МИНИ В ЧЕРНО МОРЕ ВЪВ ВОЙНАТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА

Красимир Костадинов
Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Резюме: В доклада са разгледани особеностите на събитията в Черно море във войната между Русия и Украйна. Акцентирано е върху използването на минно оръжие от двете воюващи държави, изнесените данни за използвани мини и опасността за корабоплаването от тази дейност. Анализирани са хидрологичните особености на Черно море и каква е опасността за корабоплаването от свободно плаващи мини.
Ключови думи: морски мини; война Русия – Украйна; минна опасност, минна война

ПРЕГОВОРИ ЗА КОНТРОЛ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕЗ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА

д-р Ангел Апостолов
Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Резюме: Тази научна статия разглежда проблемите пред осъществяването на ефективен контрол върху стратегическите въоръжения, които възникват през първото десетилетие след края на Студената война. Разпадането на СССР става причина на територията на четири нововъзникнали държави да се окажат дислоцирани огромни по обем ядрени арсенали. САЩ и Руската федерация са изправени пред предизвикателството както да убедят Украйна, Беларус и Казахстан доброволно да предадат на Руската федерация останалото на тяхна територия ядрено въоръжение, така и да продължат сложните преговори помежду си за сключване и ратификация на нови споразумения за съкращаване на ядрените арсенали. Освен трите планирани Договора СТАРТ, съдбата на Договора за противоракетна отбрана също се превръща в спорен въпрос в преговорите между САЩ и Руската федерация. Въпреки посочените трудности, контролът върху стратегическите въоръжения се превръща в аспекта от отношенията НАТО – Русия, по който двете страни имат най-малко противоречия и най-силно демонстрирана склонност за сътрудничество.
Ключови думи: НАТО; Студена война; ядрено разоръжаване; СТАРТ; Руска федерация; СССР; Съединени щати

Политики, стратегии, лидерство

DIGITAL TRANSFORMATION: THE KEY TO IMPLEMENTING
THE CONCEPT OF MULTIFIELD OPERATIONS

Colonel Silviu-Iulian Gimiga, PhD candidate
National University of Defence „Carol I” (Romania)
Colonel Prof. Dr. Cristian-Octavian Stanciu
National University of Defence „Carol I” (Romania)

Abstract: NATO has modernized for a new era of collective defense by introducing a new concept of multi-domain operations. Digital transformation underpins the implementation of the multi-domain operations concept that encompasses the five domains of land, air, naval, cyber, and space. The combination of existing or anticipated technology and operational concepts will decisively influence success in future operations. Emerging technologies offer prospects for the future development of incredible discoveries, creating renewable things, and transforming hard activities into bearable and even more sustainable ones. Whether artificial intelligence will replace human intelligence in the future, we cannot answer today, but we are sure that we do not want this substitute. Humans do not have the capacity to store all knowledge, but with the help of artificial intelligence that has sensors around it and things it already knows, it can produce spectacular performances.
Keywords: concepts; multi-domain operations; digital transformation; artificial intelligence; development programs

ПОДБОРЪТ ЗА СИЛИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ, КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОСОБНОСТИ

подполковник д-р Христо Георгиев
Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Резюме: Средата за сигурност, в която сме поставени, налага използването на различни средства, гъвкави и релевантни на различни по характер заплахи. Силите за специални операции (ССО) все по-често се използват за противодействие на тези заплахи. За още по-голяма ефективност на своите действия, на ССО им е необходим и отлично подготвен и достатъчен личен състав. За осигуряването на кадрите обаче значителна роля има подборът, който може да бъде определен като изначално условие за постигане на търсените цели.
Ключови думи: съвместни операции; национална сигурност; Сили за специални операции; подбор

Теория и практика

КОРПОРАТИВНА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ – ПАРАМЕТРИ
НА РЕЛАЦИЯТА

Мирослава Младенова
Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Резюме: Защитата на корпоративните активи днес е приоритет за корпоративните лидери, а изграждането на ефективни системи за корпоративна сигурност е сред основните предизвикателства за бизнеса. Икономическата сигурност, като елемент от сигурността на една държава, изисква специфичен модел на взаимодействие между компаниите и националните държави. Настоящата статия има за цел очертае параметрите на релацията „корпоративна –национална сигурност“ чрез идентифициране на приликите и едновременно с това да открои разликите между тях. Еволюцията на корпоративните структури и влиянието им върху различни сфери на обществения живот значително променят концепцията не само за тяхната сигурност, но и за сигурността на държавите. Това изисква нови подходи за справяне с предизвикателствата чрез усилване на сътрудничеството между заинтересованите страни и взаимна ангажираност в процесите по управление на риска.
Ключови думи: корпоративна сигурност; национална сигурност; транснационални компании

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ТАРГЕТИНГ – НОНСЕНС ИЛИ МИСИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Радослав Чалъков
Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Резюме: Съвместният таргетинг е резултат от необходимостта за транслиране на плана на командира на съвместните сили (КОМСС) в тактически действия. Той включва процес на избор и приоритизиране на цели (които в НАТО се класифицират като съоръжение (Facility), личност (Individual), виртуална единица (Virtual entity), въоръжение и техника (Equipment) или организация (Organization) (FIVE-O) и определяне на подходящи средства за въздействие върху тях при отчитане на оперативните изисквания и наличните способности за създаване на желани ефекти в съответствие с целите на операцията. Съвместният таргетинг свързва тактическите действия със стратегическото желано крайно състояние чрез оперативните цели посредством въздействие върху приоритизирани цели за въздействие (ЦВ).
Неговото практическо прилагане започва в началото на XX век по време на Първата и Втората световна война (Японския театър на военните действия), продължава с конфликта между Северна Корея и САЩ, развива се през Виетнамската война, използван е по време на операция „Пустинна буря“, конфликта в Косово, войната в Ирак и продължава да бъде прилаган в съвременните бойни действия.
Хипотеза в статията е, че през второто десетилетие на XXI век първата опция в заглавието – „нонсенс“, остава в миналото, докато втората – „мисията задължителна“, е валидна и наложителна.
Ключови думи: таргетинг; ефект; специалисти; обучение

ВЛИЯНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СПОДЕЛЕНАТА СТОЙНОСТ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА КОРПОРАЦИЯТА

Д-р Ваня Кънева-Минкова
Национална електрическа компания

Резюме: Концепцията за споделена стойност и нейната социална компонента по отношение на отделния индивид, групи от хора и цели общности е представена като основна  предпоставка за повишаване на равнището на икономическата сигурност. Подчертано е, че като акцентира върху разширяване на социалните ангажименти на корпорациите чрез съвместна работа с публичния сектор и правителствата, КСС разширява периметъра на бизнеса, който е не просто социално ангажиран и в този контекст социално адекватен и задължен да взема решения, които да съответстват на ценностите на обществото. В този смисъл социалната отговорност е нова, по-висока степен на признаване на социалните задължения от страна на корпорацията, което безспорно влияе върху повишаване на сигурността, както на микро-, така и на макро-равнище.
Ключови думи: споделена стойност; общи ценности; социална отговорност; корпоративно поведение; икономическа сигурност; национална сигурност

ВЛИЯНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО
НА КОСМИЧЕСКИЯ СЕГМЕНТ

д-р Цвета Монова
Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Резюме: Настоящият доклад е посветен на изследване и разглеждане на влиянието и ролята на съвременната космическа индустриална промишленост и свързаните с нея космически технологии и иновации.
Ключови думи: космическа политика; отбрана; сигурност; космически технологии; Галилео; EGNOS; Коперник; Европейски съюз

Нови книги

ЗДРАВЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Проф. Стойко Стойков
Национален военен университет „Васил Левски“ – В. Търново

Със своята безспорна научна актуалност и практическа значимост, новият учебник „Обществено здраве и национална сигурност“ с автор проф. д-р Никола Шопов, д.м. (Shopov 2023), представлява завършено самостоятелно изследване в отговор на възникналата необходимост от разработване и представяне на относително пълна теоретична и практическа постановка за същността на националната здравна сигурност. Здравето е най-ценният ресурс и актив за всяка държава и общество, и е източник на икономическа и социална стабилност. Мултидисциплинарността, сложността и трудоемкостта на процесите в изграждането на съвременната архитектура на здравната система е свързано с извършването на спешни, радикални и в известна степен непопулярни мерки.

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Настоящите Указания имат за цел осигуряване на възможно най-голяма видимост
на публикуваните текстове в наукометрични бази.
Указанията са разработени в съответствие с действащия стандарт за библиографски
позовавания и цитиране на информационни източници БДС ISO 690:2021.
Научно списание Военен журнал [Voenen Zhurnal] разглежда само ръкописи, които
не са публикувани, или изпратени за публикуване, в друго издание. Предоставен ръкопис,
който не отговаря на тематиката на списанието, или не е оформен съгласно Указанията, се
отхвърля без да преминава през процедура на анонимно рецензиране.