Аналитично разузнаване

Елислав Иванов

Рецензенти

доцент д-р Георги Гоцев

полковник доц. д-р Росен Геров

ISBN 978-619-7478-61-7

Описание

Методи и техники  

за информационно-аналитична експертиза 

Основна цел на настоящата монография e предлагането и използването на научни подходи, методи за анализ и механизми за усъвършенстване на информационно-аналитичната дейност на разузнаването. За постигането ѝ са анализирани и предложени систематизирани и практически приложими методи за анализ на съвременната среда за сигурност с основно внимание върху рисковете и заплахите, както и анализ на уязвимостите на критичната инфраструктура. В отговор на тези предизвикателства непрекъснато развитие търпят методите и средствата за противодействие, които да отговарят адекватно на новопоявилите се заплахи. Поради тази причина, посредством прилагането на научните методи за анализ, изискванията към разузнаването за ранно откриване, информиране и превенция срещу рисковете и заплахите ще нарастват. Това определя важността на аналитичното разузнаване с цел своевременното предоставяне на знание за вземане на решения на национално и стратегическо ниво.

Резултатите от настоящото изследване могат да послужат като практически научен инструментариум, подпомагащ дейността на аналитичните звена от структурите на аналитичното разузнаване и контраразузнаване.