Административно осигуряване в сектора за отбрана

Полковник доктор Галин Иванов

Книгата предлага нови идеи и подходи към административното осигуряване и по-общо към управлението на административното осигуряване на организациите в сектора за отбрана. В нея е представен богат спектър теоретични и практически постановки на административни процедури, процеси и дейности, разгледани в съпоставителен план с акцент както в съдържателните им аспекти, така и в операционната им пригодност.