Административнонаказателно правосъдие

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ - cover

Автори: Илия В. Илиев, Тотко Симеонов

Рецензенти

съдия във ВАС Панайот Генков

професор д.ю.н. Любен Караниколов

Издател: Военна академия „Георги Стойков Раковски“

ISBN 978-619-7478-33-4

Описание

Контрол за законност при установено нарушение и налагане на наказание

Предложен е конкретен анализ на института контрол за законност при извършено нарушение и налагане на наказание. Това е основание за внасянето на яснота в случаи на неправилно прилагане на законовите разпоредби от страна на държавните и местните органи на властта и какъв е редът за осъществяване на контролните функции на органите в правомощията им при извънсъдебната и съдебната фаза на правоприлагането и правораздаването при стриктно спазване на закона.

Настоящият труд е предназначен за юристи, за органите на държавната и местната администрация, за студенти, както и за всички, интересуващи се от материята.